תקנון אתר האינטרנט www.numerology-zina.co.il (להלן "האתר")
א. מבוא
1. תקנון זה הוא הסכם משפטי מחייב בין מפעילת אתר זינה ליבשיץ (להלן "האתר") לבין הגולשים באתר.
2. תנאים מוקדמים לגלישה באתר:
2.1 היות הגולש בגיר בן 18 שנים.
2.2 יודגש שגולש בן 18 המתחזה לבגיר עובר עבירה פלילית על כל המשתמע מכך.
2.3 על כל הרוכשים באתר, להיות בעלי כרטיס אשראי בתוקף.
2.4 על כל הגולשים באתר הרוכשים באתר, למסור את פרטי כרטיס האשראי הנכונים והמלאים שלהם בלבד, כמו גם את שמם, מספר תעודת הזהות שלהם, מספר הטלפון וכתובתם הנכונים והמדויקים בלבד. הגולשים מתחייבים שפרטים אלו זהים לפרטים המופיעים על גבי כרטיס האשראי, ו/או ברישומי חברת האשראי.
2.5 הגולשים הרוכשים שירותים, ו/או מוצרים באתר, מתחייבים מפורשות שכרטיס האשראי שלהם יכובד וכי אין כל מגבלה לסלוק את כרטיס האשראי בסכום הרכישה. אי עמידה בתנאי זה, מהווה הפרה של תקנון זה, המהווה חוזה משפטי מחייב.
3. תקנון זה יחול ומחייב את הגולשים באתר בכל שימוש שייעשה על ידי הגולשים באתר (להלן: "הגולש") וזאת בין אם הגולש מעיין באתר באמצעות מחשב נייח, נייד, טלפון חכם, טאבלט, ו/או כל אמצעי מכאני, ו/או אופטי אחר מכל סוג שהוא.
4. הגולשים באתר מתבקשים לעיין בתקנון טרם תחילת הגלישה באתר. אם אינך מסכים להוראות התקנון, הנך מתבקש שלא להמשיך לגלוש באתר. גלישה באתר, מהווה הסכמה מפורשת מצד הגולש לכל הוראות התקנון וכן התחייבות לקיים באופן מלא ודקדקני את כל סעיפי התקנון.
5. הגלישה באתר היא אישית, על הגולש באתר (להלן "הנרשם") חל איסור להרשות את השימוש באתר לצד ג' כלשהוא ועל צד ג' חל איסור לגלוש באתר תחת זהות של גולש אחר.
6. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות בלבד.
7. אחריות מפעילת האתר מוגבלת כמפורט בתקנון זה. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לפעולות בין גולשים באתר לבין צדדים שלישיים כלשהם והיא לא תישא בכל אחריות לכל נזק ישיר, ו/או עקיף, ו/או לכל הוצאה ישירה, ו/או עקיפה, ו/או לכל הפסד כלשהוא, שייגרם עקב פעולות בין גולשים באתר צדדים שלישיים.
8. למפעילת האתר אין כל אחריות לתוצאות הגלישה באתר, ו/או לשביעות רצון הגולשים באתר מתוצאות הגלישה באתר, ו/או לשביעות רצון הגולשים מתוצאות השימוש במוצרים, ו/או השירותים שנרכשים באתר.
9. הגולשים באתר מצהירים מפורשות שידוע להם שמפעילת האתר אינה מבטיחה שהשירותים, ו/או המוצרים הנמכרים באתר יובילו לתוצאות המצופות על ידי הגולשים וכי מפעילת האתר אינה מבטיחה בשום אופן הצלחה של 100%.
10. בנוסף, הגולשים מצהירים מפורשות, שמפעילת האתר אינה מבטיחה שרכישת שירותים, ו/או מוצרים באתר, תוביל לתוצאות הבאות:
10.1 הצלחה בעבודה.
10.2 הצלחה בזוגיות.
10.3 שיפור בבריאות.
10.4 ו/או כל שיפור אחר בתחומי החיים של הגולשים.
11. הגולשים מצהירים מפורשות שידוע להם שרכישת שירותים, ו/או מוצרים באתר, אינה מהווה תחליף לטיפול רפואי, ו/או המלצה של מפעילי האתר על הטיפול הרפואי הנדרש לגולשים. ו/או תחליף לטיפול פסיכולוגי, ו/או תחליף לכל טיפול, ו/או ייעוץ עם איש מקצוע אחר. מפעילת האתר אינה יוצרת מצג לפיו היא מספקת טיפולים אלו.
12. הגולשים מצהירים שלא תהיה להם כל טענה, ו/או דרישה מכל סוג שהוא נגד מפעילת האתר בנושא זה.
ב. התחייבויות הגולשים
13. הגולשים מצהירים, שידוע להם:
14. חל איסור על הפרת זכויות קניין רוחני של מפעילת האתר, ו/או של כל צד ג' שהוא.
15. למפעילת האתר לא תהיה כל אחריות בנסיבות של התנהגות לא ראויה ושימוש לרעה של גולשים באתר. מפעילת האתר תפעל ככל יכולתה למנוע התנהגות זו.
16. חל איסור על גולשים לבצע את הפעולות הבאות, יודגש שרשימה זו אינה רשימה סגורה ותיתכנה פעולות נוספות שתהיינה אסורות לביצוע ע"י גולשים באתר:
16.1 התחזות לאדם, או לישות כלשהם.
16.2 מעקב אחר אדם, ו/או הטרדתו בכל צורה שהיא.
16.3 אמירה, ו/או רמיזה לפיה מלל, ו/או כל תוכן אחר שייאמר בעל פה ע"י גולש באתר לגולש אחר באתר, מגובה ע"י מפעילת האתר.
16.4 שימוש ברובוט, ו/או יישומי סריקה/איתור, ו/או בכל התקן, ו/ או הליך ידני, ו/או אוטומטי לאחזור, למיון, ל"חציבת נתונים" (דאטה מיינינג), להעתקה, ו/או לעקיפה בכל צורה שהיא של מבנה הניווט, ו/ או ההצגה של השירות או תכניו.
16.5 שיבוש, ו/ או הפרעה לשירות או לאתר, ו/או לשרתים, ו/ או לרשתות הקשורים לשירות או לאתר.
16.6 פרסום, ו/או משלוח דואר אלקטרוני, ו/או העברה בדרך כל שהיא חומר כלשהוא הכולל וירוסים, ו/ או קוד תוכנה, קבצים או תוכניות המיועדות לשיבוש, ביטול או הגבלה של הפונקציונאליות של תוכנת או חומרת מחשב או של ציוד טלקומוניקציה .
16.7 זיוף כותרת עליונה(header) או ביצוע תפעול כלשהוא בסימנים מזהים בכדי להסוות מקור אינפורמציה המועברת באמצעות השירות .
16.8 עיצוב(frame) ו/או שיקוף (mirroring) של מרכיב כלשהו של השירות .
16.9 שימוש ב– meta tagsאו בקוד תוכנה, ו/ או בהתקנים אחרים הכוללים אזכור כלשהו לחברה, ו/או לשירות ו/או או לאתר.
16.10 עידוד מידע כוזב, ו/או מטעה, ו/ או מעודד פעילות, ו/ או התנהגות בלתי חוקית ביודעין, ו/ או עידוד התנהגות מאיימת, מגונה, פוגענית, ו/או שיש בה משום הוצאת דיבה ו/או השמצה.
16.11 תיקון, ו/או התאמה, ו/או העברה ברישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע ריברס אנג'ינירינג, פיענוח, ביצוע דה קומפילציה, ו/ או פירוק בכל דרך שהיא מרכיב כלשהוא מהשירות, ו/או מהתוכנה שבשימוש בשירות או עבור השירות, או מתן אפשרות לאחרים לעשות זאת .
16.12 בגין ביצוע כל פעולה מהפעולות המפורטות בסעיפים 17.1-17.11 לעיל, הגולש מתחייב ומסכים לפצות את מפעילת האתר בסך של 100,000 ₪ ללא הוכחת נזק.
17. מפעילת האתר אינה אחראית ואינה נושאת בכל אחריות שהיא מכל סוג שהוא, לרבות לא בגין נזקים ישירם ועקיפים, ו/או הוצאות ישירות ועקיפות שייגרמו לגולש באתר במקרה בו גולשים אחרים באתר, לרבות גולשים לא מורשים ("האקרים" או "פצחנים" בעברית ) יפרסמו, ו/ או יעבירו חומר פוגע, ו/ או מגונה באתר ומפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לחשיפה של גולשים למידע זה.
ג. ביטול עסקה
18. מדיניות ביטול רכישת השירותים באתר, מיטיבה בהשוואה להוראות חוק הגנת הצרכן. ביטול רכישת שירותים באתר ייעשה בכתב, עד 14 ימים מהתחלת קבלת השירות. לאחר מועד זה, לא ניתן לבטל את העסקה ולא ניתן לקבל החזר כספי.
ד. הגבלת אחריות מפעילת האתר
19. מפעילת האתר לא תהיה אחראית בכל אופן שהוא ולא תישא בכל אחריות, לרבות לא בגין נזקים ישירים ועקיפים, ו/או הוצאות ישירות ועקיפות שייגרמו לגולש באתר בנסיבות בהן צד ג' כלשהוא יעשה שימוש במידע באתר בכדי לפגוע בגולש באתר.
20. מפעילת האתר אינה אחראית לשימוש במידע אישי שגולש יפרסם באתר.
21. הגולשים נדרשים לשקול היטב איזה מידע הם בוחרים לפרסם באתר. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לתוצאות מסירת המידע באתר והאחריות תחול על הגולש בלבד.
22. מפעילת האתר לא תהיה אחראית כלפי הגולשים לנזקים ישירים, ו/או עקיפים, לרבות נזקים בשל אובדן בסיס נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, ו/ או הפרעות בשירות, הנובעים מהגלישה באתר, ו/או היעדר יכולת להשתמש באתר, גם אם מפעילת האתר, ו/ או שליחיה, ו/ או נציגיה ידעו, ו/ או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריות מפעילת האתר כלפי הגולש בכל עילה שהיא, לא תעלה על הסכום ששולם על ידי הגולש למפעילת האתר עבור המוצרים שרכש.
23. מפעילת האתר רשאית לשנות את התקנון בכל עת, בהתאם להחלטתה הבלעדית והיא תפרסם כל שינוי באתר. לגולש לא תהיה כל טענה, מכל סוג שהוא נגד מפעילת האתר בגין שינוי בתקנון ובתנאי שהשינוי פורסם באתר.
ה. כללי
24. הגולש באתר מסכים מפורשות בגלישתו באתר שהרישומים המצויים אצל מפעילת האתר מהווים רשומה מוסדית כקבוע בפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א-1971, והם יהיו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם.
25. מפעילת האתר רשאית לפעול לאכיפת הוראות התקנון ולפעול בנסיבות בהן יהיה לה חשש סביר להפרת התקנון ע"י גולש באתר, ו/או צד ג'.
26. חל איסור מוחלט על גולש באתר להעתיק את התכנים באתר, לרבות העתקה, שכפול, הפצה, פרסום, או כל שימוש באמצעי אחר בתכנים המופיעים באתר.
27. חל איסור מוחלט על פגיעה מכל סוג שהוא בזכויות צדדים שלישיים, ו/או בזכויות גולשים אחר באתר.
28. חל איסור מוחלט על העתקה, ו/או פרסום תמונות, ו/או פרסום סימנים מסחריים, ללא אישור מראש ובכתב ממפעילת האתר.
29. במקרה של הפרה כאמור, מפעילת האתר רשאית לנקוט בכל הצעדים המשפטיים העומדים לרשותה נגד המפרים והגולש המפר את הזכויות הנ"ל, יישא בכל העלויות ובכל הנזקים בין הישירים ובין העקיפים שייגרמו בשל צעדים אלו, לרבות שכ"ט עו"ד בתוספת מע"מ כדין.
30. יודגש שלמפעילת האתר לא תהיה כל אחריות במקרה של הפרת זכויות כאמור לעיל והאחריות תחול באופן בלעדי ומלא על המפר.
31. הגולש באתר מתחייב מפורשת למלא באתר פרטים נכונים. יודגש שמסירת פרטים שקריים מהווה עבירה פלילית ולמפעילת האתר לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא בנסיבות אלו. האחריות היחידה במקרה של מסירת פרטים שקריים תחול על המוסר והוא יישא בכל הנזקים הישירים, ו/או העקיפים וכן בכל ההוצאות הישירות, ו/או העקיפות שייגרמו למפעילת האתר. בנסיבות של מסירת פרטים שקריים על ידי הגולש, לרבות מסירת פרטי כרטסי אשראי שקריים, ו/או חלקיים, ו/או לא מדויקים, מפעילת האתר תהיה זכאית לנקוט בכל הצעדים המשפטיים העומדים לרשותה, לרבות הגשת תלונה במשטרה נגד הגולש.
32. הגולשים באתר מתחייבים מפורשות שלא להשתמש בשפה, או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים, בתוכן מעליב, ו/או משמיץ ו/או בתוכן העשוי להיות לשון הרע, ו/או להפר הוראת חוק, ובמיוחד חוק הגנת הפרטיות. גולש שלא יקיים את הוראות סעיף זה, מפעילת האתר תהיה רשאית לדרוש ממנו לפצות אותה באופן מיידי, בגין כל דרישה, טענה או פנייה שתופנה אליה מצד שלישי.
33. יודגש שבנסיבות של הפרה כאמור לעיל, הגולש יהיה האחראי הבלעדי לתוצאות ההפרה ולמפעילת האתר לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא בגין ההפרה ולגולש לא תהיה כל טענה מכל סוג שהוא נגד מפעילת האתר והוא יהיה מנוע מלתבוע את מפעילת האתר בנושא זה.
34. מפעילת האתר רשאית לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה נגד גולשים שיפרו הוראות כל דין ו/או הוראות התקנון.
35. מפעילת האתר רשאית להסיר פרטי גולש מהאתר מפעילת האתר, במקרים הבאים, יודגש שרשימת המקרים אינה רשימה סגורה ומפעילת האתר רשאית להסיר פרטי גולש מהאתר גם בנסיבות נוספות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי:
35.1 הגולש הפר הוראות חוק;
35.2 הגולש הפר תנאי מתנאי התקנון;
35.3 הגולש מסר פרטים מוטעים באתר;
35.4 הגולש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים במפעילת האתר ו/או בצדדים הקשורים למפעילת האתר, ו/או בפעילות התקינה של האתר, ו/או של צד ג'.
36. מפעילת האתר מתחייבת לדאוג לתקינות פעילות האתר. מפעילת האתר אינה מתחייבת שהגלישה באתר לא תופרע, ו/או תינתן כסדרה ללא הפסקות, ו/או תקלות, כולל תקלות חומרה, תוכנה, קווי תקשורת. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לתקלות, ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית, ו/או בקווי בזק, ו/או בתשתית הוט. מפעילת האתר לא תהיה אחראית בין במישרין ובין בעקיפין לכל בעיה טכנית המונעת מהגולש לגלוש באתר, ו/או ליצור קשר עם גולשים אחרים באתר.
37. הגולש מצהיר מפורשות שהוא מסכים לכך שהשירות באתר ניתן ללא כל מצג, ו/ או התחייבות משתמעת, כמות שהוא .(AS IS). הגולש באתר מצהיר מפורשות שלא תהיה לו כל טענה, ו/או תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
38. פרשנותו ואכיפת התקנון, ו/או כל סכסוך הקשור אליו ישירות, ו/או בעקיפין, יהיו בהתאם לחוקי מדינת ישראל בלבד, ויתבררו ככל שיהיה בכך צורך בבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה בלבד.

ו. פרטיות
39. מפעילת האתר מתחייבת לא למסור את פרטי הגולשים באתר לכל צד ג' שהוא, למעט לחברת האשראי, לצורך ביצוע הרכישה באתר ולמעט בנסיבות בהן החוק מחייב למסור פרטים אלו, ו/או בהתאם להחלטת בית משפט.